пʼятниця, 2 січня 2015 р.

Головна сторінкаОбдарованість – поєднання трьох компонентів
Мотивації, орієнтованої на завдання;
Видатних розумових здібностей і креативності.
Дж. Рензуллі


     Успіх учителя — це успіх всіх його учнів! Майбутнє — це наші учні Саме вони становлять інтелектуальну еліту України, їм ми передамо з рук у руки велику державу, вони будуть множити справами своїми славу Вітчизни.
     Слова відомого педагога XIX сторіччя Й. Г. Песталоцці «Мої учні будуть дізнаватися нове не від мене, вони будуть відкривати це нове самостійно. Моє основне завдання—допомогти їм розкритися, розвинути власні іде»» — стали нашим педагогіч­ним кредо.
     Для того щоб робота з обдарованими дітьми не була епізодичною, а складалася в певну систему, колектив учителів ліцею визначив основні завдання і напрями роботи з урахуванням індивідуальних і особистісних якостей учнів. Нами розроблена освітня програма, побудова­на таким чином, щоб ефективно і своєчасно ви­являти та розвивати інтелектуально-творчий по­тенціал особистості кожної дитини.Напрями роботи
     Програма, спрямована на розвиток академіч­ної обдарованості молоді, ставить за мету створення умов для розвитку інтелектуальних здібностей дітей і підлітків в умовах ліцею.        Вона об’єднує  блоки основної й додаткової освіти че­рез психолого-педагогічний блок.
Програма розроблена за трьома напря­мами:
 робота з учнями;
 робота з батьками;
 робота з педагогічним колективом.
До групи обдарованих дітей можуть бути віднесені ліцеїсти,  які:
  мають вищі, порівняно з більшістю школярів-однолітків, інтелектуальні здібності, здат­ність до навчання, творчі можливості;
  мають домінуючу, активну пізнавальну по­требу;
  відчувають радість від розумової праці.
Крім того, можна зазначити, що для обдаро­ваних дітей характерна висока швидкість роз­витку інтелектуальної й творчої сфер, глибина й неординарність мислення, проте з цілого ряду причин на певному етапі можуть бути виявлені далеко не всі ознаки обдарованості.

Умовно можна виділити дві  категорії обдарованих дітей:
1. Діти з ознаками спеціальної розумової об­дарованості — обдарованості в певній сфері науки (такі учні частіше виявляються в підлітковому віці).
2. Учні, які не досягають з певних причин успіхів у навчанні, але володіють яскравою піз­навальною активністю, оригінальністю психіч­ного складу, неабиякими розумовими резервами (можливості таких учнів нерідко розкривають у старшому шкільному віці).
            Створення умов для оптимального розвитку обдарованих дітей, чия обдарованість на даний момент може бути невиявленою, а також просто потенційно обдарованих дітей, є одним із осно­вних напрямів роботи ліцею.

У роботі з обдарованими учнями ліцей  має керуватися принципами:
 індивідуалізації навчання (вищим рівнем реалізації цього принципу є розробка індивіду­альної системи оптимальних умов розвитку об­дарованого учня);
 свободи вибору учня, додаткових освітніх послуг, допомоги наставника;
 максимальної різноманітності наданих мож­ливостей;
 зростання ролі позаурочної діяльності за умо­ви зниження навчальних вимог;
 особливої уваги до проблеми міжпредметних зв’язків в індивідуальній роботі з учнями;
 створення умов для спільної роботи учнів із мінімальною участю вчителя.

Цілями роботи вчителів з обдарованими дітьми є:
§  виявлення обдарованих дітей;
§  створення умов, що сприяють їх оптимальному розвитку.Виявлення обдарованих дітей
Для реалізації мети необхідно вирішити такі завдання:
§  ознайомлення педагогів із науковими даними  про психологічні особливості й методичні прийоми роботи з обдарованими дітьми;
§  навчання через методичне навчання, педради,  самоосвіту;
§  накопичення бібліотечного фонду з цього питання;
§  ознайомлення педагогів із прийомами цілеспрямованого педагогічного спостереження та діагностики;
§  проведення різноманітних позаурочних конкурсів, інтелектуальних ігор, олімпіад, що дають змогу учням виявити свої здібності.